Zasady rekrutacji uczniów na rok szkolny 2018/2019

Rekrutacja do Gdańskiego Liceum Autonomicznego odbywa się w ramach kwalifikacji wstępnej (dokumenty składane w sekretariacie szkoły) i uzupełniającej (w formie naboru elektronicznego obowiązującego w województwie pomorskim). Zasady rekrutacji elektronicznej będą ogłoszone przez Pomorskiego Kuratora Oświaty.

W ramach kwalifikacji wstępnej kandydaci powinni złożyć w sekretariacie szkoły do 25 maja 2018r. :
•    kartę zgłoszenia wypełnioną i podpisaną przez rodziców (prawnych opiekunów),
•    deklarację profilową, językową i uczestnictwa w zajęciach religii/etyki,
•    poświadczoną kopię świadectwa ukończenia klasy II gimnazjum oraz poświadczoną kopię wykazu ocen z I semestru klasy III gimnazjum,
•    dokumenty o osiągnięciach (dyplomy, zaświadczenia, referencje),
•    zgodę na przetwarzanie danych,
•    opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej (jeśli dotyczy).

Wszyscy kandydaci będą musieli odbyć indywidualną rozmowę kwalifikacyjno-profilową z Komisją Rekrutacyjną powołaną przez dyrektora szkoły. Rozmowa kwalifikacyjno-profilowa będzie przeprowadzona z kandydatami w indywidualnie określonym terminie. Rozmowa będzie dotyczyła planów i aspiracji kandydata, dotychczasowego przebiegu jego nauki oraz jego zainteresowań, a jej głównym zadaniem będzie określenie poziomu dojrzałości oraz motywacji ucznia do podjęcia nauki w GLA.
Uwaga! Część rozmowy kwalifikacyjnej dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych odbędzie się w języku angielskim.

Wstępna lista przyjętych do liceum zostanie ogłoszona do 14 czerwca 2018r.

Rodzice lub opiekunowie prawni uczniów zakwalifikowanych wstępnie do liceum zobowiązani są do zaznaczenia w systemie rekrutacji elektronicznej Gdańskiego Liceum Autonomicznego jako szkoły pierwszego wyboru oraz opłacenia wpisowego w wysokości 1200zł do 20 czerwca 2018r. (należy dostarczyć osobiście lub faksem/pocztą elektroniczną kopię dowodu wpłaty).

Kwalifikacja uzupełniająca będzie odbywać się według reguł i w terminach wynikających z zarządzenia Pomorskiego Kuratora Oświaty.