Gdańskie Liceum Autonomiczne rozpoczęło swoją działalność 1 września 1989 roku. Szkołę założyła i prowadzi Gdańska Fundacja Oświatowa. Gdańskie Liceum Autonomiczne wraz z Gdańskim Autonomicznym Gimnazjum oraz Gdańską Autonomiczną Szkołą Podstawową tworzą Gdańskie Szkoły Autonomiczne.

KONCEPCJA DYDAKTYCZNA - Nieograniczone możliwości!
Koncepcja dydaktyczna została opracowana przez nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gdańską Fundację Oświatową. Podlega ona ciągłej ewaluacji z uwzględnieniem m.in. zmian prawnych oraz cywilizacyjnych współczesnego świata.

Zgodnie z hasłem przewodnim naszego liceum staramy się zapewnić wszystkim naszym uczniom wysoki poziom kształcenia pozwalający na uzyskanie jak najlepszych wyników egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych oraz dodatkowych.
Realizacja przedmiotów na poziomie rozszerzonym podejmowana przez uczniów już w klasie pierwszej zapewnia im sukcesy podczas rekrutacji na wyższe uczelnie.
Systemowo pracujemy z uczniami wyjątkowo zdolnymi, zapewniając im dobre przygotowanie do olimpiad oraz innych konkursów przedmiotowych.

Profilowanie i poziomowanie
Uczeń naszej szkoły począwszy od pierwszej  klasy wybiera jeden z oferowanych profili kształcenia. Przedmioty profilowe są realizowane w wersji rozszerzonej przez trzy lata nauki, co umożliwia najlepsze przygotowanie do wybranego kierunku studiów. Oferta profili jest rokrocznie wzbogacana i modyfikowana.
Uczniom pragnącym realizować przedmioty wykraczające poza ofertę wybranego profilu umożliwiamy indywidualizację planów zajęć.
Indywidualizacja nauczania znajduje także odzwierciedlenie w poziomowaniu. Uczniowie naszej szkoły uczęszczają na zajęcia z wybranych przedmiotów, np.matematyki oraz języków obcych,
 w grupach o różnym poziomie zaawansowania. Poziomowanie pozwala zoptymalizować proces nauczania. Uczniowie zyskują możliwość uczestniczenia w zajęciach najlepiej dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb i możliwości.

Zajęcia uzupełniające w ofercie obowiązkowej
Staramy się aby nasz uczeń był jak najlepiej przygotowany do podjęcia studiów na wymarzonym kierunku i dlatego w każdym profilu proponujemy różnorodne obowiązkowe zajęcia uzupełniające związane z profilem kształcenia. W ofercie mamy m.in. łacinę medyczną oraz prawniczą, rysunek, grafikę komputerową oraz aksonometrię, angielski medyczny oraz biznesowy, historię filmu i teatru, ekonomię. Oferta takich zajęć jest rokrocznie modyfikowana.

Współpraca z uczelniami
Profile naszego liceum są objęte patronatami honorowymi największych trójmiejskich uczelni:
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu Gdańskiego, Akademii Sztuk Pięknych oraz Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Na mocy umów podpisanych z ich władzami uczniowie GLA mają możliwość uczestniczenia w wybranych zajęciach praktycznych prowadzonych przez wykładowców uniwersyteckich.

Nauczanie języków obcych
Licealiści uczą się obowiązkowo dwóch języków obcych: języka angielskiego według rozszerzonego programu nauczania (pięć godzin tygodniowo) oraz drugiego języka do wyboru (język niemiecki, hiszpański oraz francuski). Zajęcia odbywają się w kilkunastoosobowych grupach na różnych poziomach zaawansowania. Aby ocenić efekty nauki języków obcych oraz dokonać trafnego podziału na grupy zaawansowania  co roku przeprowadzane są testy diagnozujące z języków. Znakomita większość uczniów  liceum w trakcie nauki w szkole zdaje na bardzo wysokim poziomie wybrane egzaminy językowe takie jak FCE, CAE, CPE oraz SAT i TOEFL.
Przy Gdańskim Liceum Autonomicznym od 2003 roku działa autoryzowane Centrum Egzaminacyjne SAT a od 2006 roku w siedzibie szkoły przeprowadzane są egzaminy TOEFL w wersji Internet-based (iBT TOEFL).

Oferta dodatkowa
Przywiązujemy dużą wagę do rozwoju zdolności i zainteresowań uczniów, oferując szeroką gamę zajęć dodatkowych o charakterze przedmiotowym, artystycznym oraz sportowym.
W ofercie zajęć dodatkowych wyróżniają się zajęcia przygotowujące do olimpiad oraz do innych prestiżowych konkursów przedmiotowych.
Od lat niesłabnącym powodzeniem cieszą się zajęcia teatralno-filmowe oraz plastyczne. Organizowany w szkolnej pracowni artystycznej profesjonalny kurs rysunku pozwala naszym uczniom na znakomite przygotowanie do egzaminów praktycznych na takie kierunki jak architektura, malarstwo czy grafika.
Uczniowie mają do wyboru szereg zajęć o charakterze sportowo-rekreacyjnym organizowanych na sali gimnastycznej, sali fitness oraz szkolnym boisku a także na obiektach zewnętrznych (siłownia, basen, lodowisko).
W szkole od 15 lat istnieje drużyna piłki koszykowej chłopców, która w ciągu ostatnich sezonów zdobyła dwukrotnie Mistrzostwo Miasta Gdańska, dwukrotnie Wicemistrzostwo Województwa Pomorskiego oraz uplasowała się w pierwszej dziesiątce najlepszych drużyn w Mistrzostwach Polski Licealiady Chłopców.
Oferta dodatkowa obejmuje także szereg zróżnicowanych wyjść i  wycieczek o charakterze dydaktycznym, sportowo-rekreacyjnym, krajoznawczym oraz artystyczno-kulturalnym. Rokrocznie organizujemy dla naszych uczniów obozy żeglarskie, wyprawy w góry, wypady rowerowe połączone z nauką wybranych przedmiotów oraz plenery malarskie i fotograficzne.
Uczniowie przygotowujący się do konkursów przedmiotowych oraz potrzebujący wsparcia mogą liczyć na dodatkową pomoc nauczycieli w ramach bezpłatnych konsultacji.

Efekty kształcenia
Dbamy o to, by nasi uczniowie osiągali znakomite wyniki na egzaminach maturalnych, które otwierają drogę do dalszej edukacji na renomowanych uczelniach w Polsce i za granicą. Opracowaliśmy specjalny program przygotowania, który modyfikujemy w zależności od potrzeb uczniów z danego rocznika. Jak dotąd nasza praca przynosi wspaniałe efekty a wyniki naszych uczniów są jednymi z najlepszych w województwie pomorskim.
Rokrocznie uczniowie poszczególnych roczników piszą testy o charakterze diagnostycznym
z języka polskiego, matematyki, języków obcych oraz przedmiotów profilowych zwane „akcjami sprawdzającymi”. Służą one m. in. mierzeniu jakości pracy szkoły oraz diagnozie mocnych oraz słabych stron uczniów. Pozwalają także na osteteczną weryfikację wyboru przedmiotów maturalnych.

KONCEPCJA WYCHOWAWCZA
Działania wychowawcze szkoły, zgodne z Misją szkół GFO, zmierzają przede wszystkim do wspomagania i intensyfikowania rozwoju uczniów. W procesie wychowania chcemy rozwijać cechy, które uznaliśmy za ważne dla każdego człowieka bez względu na wyznawany przez niego światopogląd.
Program wychowawczy szkoły łączy uniwersalne wartości promowane przez Szkoły Gdańskiej Fundacji Oświatowej. [link]
W pracy wychowawczej cenimy sobie wsparcie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej “Osiek” prowadzonej również przez Gdańską Fundację Oświatową od 2003 roku. Jej pracownicy udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, wspierają działania rodziców i nauczycieli oraz prowadzą dla nich szkolenia i warsztaty psychoedukacyjne. Pracownicy Poradni prowadzą także cykliczne warsztaty dla naszych uczniów, podczas których omawiane są zarówno problemy cywilizacyjne (np. bezpieczeństwo w świecie wirtualnym), jak i problemy bieżące, które nurtują uczniów na co dzień.
W szkole działa Koło Wolontariusza. Uczniowie zaangażowani w jego działalność biorą udział w wielu akcjach, zarówno tych ogólnopolskich, jak i mniejszych, wspierających potrzebujących z naszego miasta lub regionu. Wśród działań o charakterze wolontaryjnym, które wpisują się w tradycję szkoły są m.in: pomoc w nauce uczniom z uboższych dzielnic Gdańska, organizowanie sprzedaży ciast, z których dochód przeznaczony jest na wsparcie dzieci i młodzieży dotkniętych chorobą, zbiórki przyborów szkolnych oraz słodyczy przeznaczone na wsparcie świetlic środowiskowych i ognisk wychowawczych a także zbiórki wspierające schroniska dla zwierząt. Do tradycji szkoły należy organizowana rokrocznie przez wszystkich członków społeczności szkolnej Wielka Akcja Charytatywna połączona z licytacją obrazów naszych uczniów. Każdego roku beneficjentem środków zebranych podczas Akcji jest inna grupa potrzebujących (w latach ubiegłych pomagaliśmy m.in. seniorom, osobom niepełnosprawnym fizycznie i intelektualnie, chorym dzieciom i młodzieży, bezdomnym oraz podopiecznym hospicjów). Celem Akcji, poza zebraniem funduszy, jest uświadomienie uczniom problemów innych ludzi oraz propagowanie postaw prospołecznych.
Tradycją naszej szkoły jest także organizowanie w ciągu roku szkolnego dni tematycznych (np. Dnia Frankofonii, Dnia Języka Hiszpańskiego, Dnia Liczby Pi, Dnia Teatru) oraz dni poświęconych promocji karier zawodowych, w których czynny udział biorą rodzice naszych uczniów (np. Dnia Lekarza, Dnia Prawnika).
Integracji wszystkich członków naszej społeczności sprzyjają uroczystości i imprezy szkolne, m.in. tradycyjne spotkania wigilijne połączone z przedstawieniem jasełkowym organizowane poza terenem szkoły, mecze towarzyskie rodzice i nauczyciele kontra uczniowie oraz Dzień Otwarty Szkoły.

KONCEPCJA ORGANIZACYJNA
Zajęcia w naszej szkole organizowane są w systemie zespołów profilowych. Wybrane zajęcia lekcyjne odbywają się w grupach międzyprofilowych albo międzyrocznikowych w zależności od poziomu zaawansowania uczniów (np. języki obce, matematyka).
Od początku istnienia szkoły nauczyciele oraz uczniowie sami dbają o punktualność - nie potrzebujemy dzwonków.
Nasi uczniowie mają do dyspozycji nowoczesne pracownie przedmiotowe wyposażone w tablice interaktywne, pracownię komputerową, bibliotekę z czytelnią multimedialną, profesjonalne laboratorium chemiczne, pracownię malarską oraz unikatowe w skali kraju obserwatorium astronomiczne. Dysponujemy salą gimnastyczną, salą fitness oraz nowoczesnym wielofunkcyjnym boiskiem. W szkole działa stołówka oraz sklepik. Uczniowie mają dostęp do bezpłatnego WiFi.

Dziennik elektroniczny
Od września 2008 roku wprowadziliśmy dziennik elektroniczny, który umożliwia rodzicom bieżące monitorowanie frekwencji ucznia oraz jego wyników w nauce.

System kontroli dostępu
Od stycznia 2010 roku działa w szkole system kontroli dostępu. Ma on służyć podniesieniu bezpieczeństwa uczniów poprzez ograniczenie możliwości wejścia do szkoły osób trzecich. Wejście do budynku szkoły wymaga użycia karty magnetycznej, którą otrzymują wszyscy uczniowie.