REKRUTACJA 2024/2025  – SZCZEGÓŁY

Współ-
odpowiedzialność za edukację

Dążymy do tego aby uczniowie czuli się współodpowiedzialni za swoją edukację. Dlatego cenimy sobie działania, które organizowane są z ich inicjatywy i łączą różne dyscypliny.

Przykładem takich przedsięwzięć są uczniowskie kluby dyskusyjne, debaty czy konferencje przygotowywane z okazji dni profilowych. Podczas tych wydarzeń porusza się zagadnienia związane zarówno ze sztuką, przedmiotami ścisłymi, jak i aktualne problemy społeczne.

Dla siebie i dla innych

Jesteśmy przekonani, że działania wolontaryjne mają duży wpływ na kształtowanie postaw empatii, wrażliwości i bezinteresowności, dlatego w pracy szkoły rokrocznie  uwzględniamy również wydarzenia o tym charakterze.

Doceniamy inicjatywy wychodzące zarówno od uczniów, nauczycieli i rodziców, a różnorodność działań na wielu polach pozwala na zachęcenie do działalności osób o różnych zainteresowaniach, temperamentach i wrażliwości. Tradycją szkoły stało się organizowanie zbiórek dla osób potrzebujących na zakończenie roku szkolnego czy z okazji Dnia Nauczyciela.

W trakcie roku szkolnego nierzadko organizujemy akcje charytatywne, których beneficjentami są trójmiejscy seniorzy, małoletni pacjenci oddziałów szpitalnych w Gdańsku, ale także schroniska dla zwierząt.

Wspieramy w rozwoju

Pomagamy naszym uczniom znaleźć drogę dalszej kariery dostosowaną do ich zainteresowań, talentu i osobowości, oraz nastawiamy się w edukacji na proces, a nie jedynie na wynik.

Egzaminy maturalne, choć niezwykle dla nas ważne, są jednym z etapów na drodze do osiągnięcia celu jakim jest realizacja planów życiowych i marzeń naszych uczniów.

Wyniki

Najwyższy poziom kształcenia, wskazywanie wielu zróżnicowanych kierunków rozwoju, profesjonalne wsparcie w osiąganiu indywidualnych celów przy maksymalnie autonomicznym podejściu do procesu nauczania to najważniejsze założenia koncepcji dydaktycznej w Gdańskim Liceum Autonomicznym.

Świadomi, że wyniki przesądzają o sukcesach podczas rekrutacji na studia wyższe, wspólnie z uczniami pracujemy już od pierwszej klasy nad osiągnięciem jak najwyższych not podczas egzaminów maturalnych. Obecność GLA w czołówkach rankingów edukacyjnych świadczy o tym, że osiągamy na tym polu duże sukcesy.

Nasza szkoła nie nastawia się jedynie na przygotowanie do egzaminów maturalnych, lecz idzie w swoich zamierzeniach dużo dalej. Pomagamy naszym uczniom znaleźć drogę dalszej kariery dostosowaną do ich zainteresowań, talentu i osobowości, oraz nastawiamy się w edukacji na proces, a nie jedynie na wynik. Egzaminy maturalne, choć niezwykle dla nas ważne, są jednym z etapów na drodze do osiągnięcia celu jakim jest realizacja planów życiowych i marzeń naszych uczniów.

Profilowanie i poziomowanie

Uczeń GLA począwszy od pierwszej klasy wybiera jeden z oferowanych profili kształcenia. Przedmioty profilowe są realizowane w wersji rozszerzonej przez minimum trzy lata nauki, co umożliwia najlepsze przygotowanie do wybranego kierunku studiów.

Uczniowie mogą jednak korygować wybór przedmiotów rozszerzonych w zgodzie ze swoimi aktualnymi zainteresowaniami.

Uczniowie dokonują wyboru własnej, indywidualnej ścieżki rozwoju z zachowaniem możliwości jej zmiany bądź modyfikacji. Co ważne, uczniom pragnącym realizować przedmioty wykraczające poza ofertę wybranego profilu umożliwiamy indywidualizację planów zajęć. Indywidualizacja nauczania znajduje także odzwierciedlenie w poziomowaniu.

Uczniowie naszego liceum uczęszczają na zajęcia z wybranych przedmiotów, np. matematyki oraz języków obcych, w grupach o różnym poziomie zaawansowania w ramach międzyklasowego systemu organizacji zajęć.

Poziomowanie pozwala zoptymalizować proces nauczania. Uczniowie zyskują możliwość uczestniczenia w zajęciach najlepiej dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb oraz możliwości.

Zróżnicowane źródła wiedzy

Istotnym  elementem naszej koncepcji dydaktycznej  jest realizowanie działań edukacyjnych poza  terenem szkoły. W ten sposób chcemy otworzyć uczniów na czerpanie wiedzy z wielu źródeł.

W trakcie roku szkolnego uczniowie uczestniczą w zajęciach tematycznych organizowanych specjalnie dla nich na wielu trójmiejskich uczelniach oraz innych instytucjach o charakterze edukacyjnym. Młodzież ma również możliwość udziału w wyjazdach profilowych organizowanych w Polsce i za granicą.

Są to wyjazdy naukowe, sportowe, artystyczno-kulturalne. Inicjatywy te dają możliwość poznania wielu specjalistów i ofert ośrodków związanych z uczniowskimi zainteresowaniami.

Podczas zajęć szkolnych staramy się uczyć licealistów jak rozpoznawać rzetelne źródła informacji. Zachęcamy do korzystania z różnych dostępnych zbiorów jednak zależy nam aby nasi uczniowie potrafili ocenić wiarygodność i użyteczność źródeł, do których sięgają w procesie swojej edukacji.

Społeczność

Koncepcja wychowawcza Gdańskiego Liceum Autonomicznego uwzględnia szacunek i wrażliwość na innych. W ramach tego założenia staramy się pokazać uczniom, że świat jest różnorodny, a w konsekwencji tego ludzie mierzą się z wieloma wyzwaniami, ale też czerpią z tego korzyści.

Podejmujemy współpracę z wieloma instytucjami zewnętrznymi, zapraszamy do szkoły przedstawicieli różnych środowisk, w tym także grup marginalizowanych. Podczas codziennej pracy staramy się stworzyć atmosferę przyjazną dla wszystkich – bez względu na pochodzenie, tożsamość czy poglądy.

Dajemy uczniom przestrzeń do swobodnego artykułowania swoich poglądów, ale podkreślamy potrzebę merytorycznej argumentacji. Jednocześnie staramy się, aby nasi uczniowie byli otwarci na świat i jego różnorodność, podkreślając wagę pracy grupowej i kontakty z różnymi środowiskami.